Huishoudelijk Reglement

Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op alle parken van Center Parcs (hierna te noemen verhuurster) en bestemd voor de huurder van cottages, hun gezelschap en in het algemeen voor alle bezoekers van de parken van Center Parcs.

1. Afspraken, die afwijken van de bepalingen van dit reglement, zijn slechts geldig indien en voor zoverre deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen huurder en verhuurster zijn vastgelegd.

2. Huurder, zijn gezelschap en in het algemeen alle bezoekers van de parken van Center Parcs zijn gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan verhuurster of bezoekers redelijkerwijs aanstoot kan geven.

3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, door hem, zijn gezelschap of de hem bezoekenden aan personen en/of eigendommen van verhuurster of derden op het park c.a. veroorzaakt. Hetgeen de huurder als vergoeding aan verhuurster wegens schadevergoeding schuldig wordt, is huurder verplicht op de eerste daartoe bestemde strekkende eenvoudige schriftelijke aanschrijving van verhuurster over te maken.

4. Het is de huurder niet toegestaan op het park dieren te houden die last of ongerief veroorzaken: hetzelfde geldt voor motoren, werktuigen, gereedschappen of dergelijke, welke naar de mening van de beheerder overlast kunnen veroorzaken. Radiotoestellen of andere geluid producerende apparaten dienen zodanig gebruikt te worden dat het geluid buiten de gehuurde cottage niet hoorbaar is.

5. Verhuurster heeft te allen tijde het recht de cottage te betreden voor inspectie en/of onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder de huurder daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen huursommen.

6. Gemechaniseerde voertuigen mogen op het terrein van het park niet harder rijden dan 15 km per uur. Motorrijwielen, bromfietsen, rijwielen met hulpmotor e.d. mogen niet op het park komen of zijn, anders dan met buiten werking gestelde motoren.

7. Gemechaniseerde vervoermiddelen op meer dan twee wielen van huurder of diens gezelschap of bezoekers van het park mogen niet op het terrein worden gestald.

8. Huurder, diens gezelschap en/of bezoekers zijn gehouden alle aanwijzingen en voorschriften gegeven door of vanwege verhuurster overeenkomstig de bedoeling van dit reglement zulks ter uitsluitende beoordeling van verhuurster stipt na te komen.

9. Verhuurster en/of de met het toezicht op de nakoming van dit reglement belaste persoon (personen) is/zijn gerechtigd – al dan niet na voorafgaande waarschuwing – degene die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt van het park te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot gehele/gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen en/of entreegelden.

10. De op het park aanwezige cottages zullen niet als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Huurder dient te allen tijde elders een vaste woonplaats te hebben.

11. De huurder is verplicht de cottage van binnen en rondom schoon en vrij van afval te houden. De huurder is verplicht afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren.

12. Huurder en in het algemeen elke bezoeker is gehouden op het park alle door of vanwege de Overheid te geven voorschriften stipt na te komen. Op het watergedeelte van het park mag niet met gemotoriseerde vaartuigen worden gevaren. Tevens is het niet toegestaan te zwemmen in het buitenwater, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.

13. Honden mogen niet buiten de gehuurde cottage komen anders dan aangelijnd. Hondenbezitters dienen er zorg voor te dragen dat hun hond zijn/haar behoeften doen in de op het park aanwezige hondentoiletten. Ingeval hiervan wordt afgeweken, dient de desbetreffende hondenbezitter dit zelf direct op te ruimen.

14. Verhuurster is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen als gevolg van deelname aan activiteiten en/of gebruik van faciliteiten e.d..

15. Huurders moeten 18 jaar of ouder zijn.

16. Verhuurster heeft te allen tijde het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat huurder/bezoeker daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen.

17. Verhuurster behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de uitrusting van het park, in de werkzaamheden van haar personeel en de aan huurder/bezoeker te verlenen diensten, alsmede in de door haar berekende prijzen en de door haar gemaakte of gepubliceerde plannen.

18. Het verkeerd opgeven van naam en/of adres door de huurder/bezoeker kan leiden tot onmiddellijke annulering van de huur/verhuurovereenkomst of reservering.

19. De huurders van cottages dienen zich bij aankomst en vertrek te houden aan de aangegeven tijden. Bij afwijking hiervan door de huurder kan verhuurster hieraan extra financiële consequenties verbinden.

20. In de slaapvertrekken van de cottages en op alle overige brandgevaarlijke plaatsen, is het niet toegestaan te roken.

21. De rechtsvorm van de verhuurster is N.V. en zij behoudt zich het recht voor ook in de toekomst haar rechtsvorm te wijzigen of haar rechten op het park en uit dit contract over te dragen.

Aldus gedeponeerd ter griffier van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.